Tvarkos

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS NEFORMALAUS UGDYMO BAIGIMO, PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ IR PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR MOKINIŲ LYDĖJIMO Į RENGINIUS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS IR PIRKIMO KOMISIJOS,DARBO REGLAMENTO, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO DARBO MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

TARNYBINIO MOBILIOJO TELEFONO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS ASMENINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO DARBO TIKSLAIS TAISYKLĖS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DURŲ RAKINIMO IR SIGNALIZACIJOS ĮJUNGIMO-IŠJUNGIMO TVARKOS APRAŠAS