Mokyklos valdymo struktūra

Mokyklos organizacinė struktūra

Mokyklai vadovauja direktorė – Jolanta Tendienė, neformaliojo vaikų švietimo choreografijos mokytoja ekspertė.

Ugdymo programų įgyvendinimą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui – Ramunė Zelbienė, neformaliojo vaikų švietimo choreografijos mokytoja ekspertė.

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos tarybos pirmininkė – Olga Gross, neformaliojo vaikų švietimo choreografijos mokytoja ekspertė.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokykloje veikia trys ugdymo dalykų skyriai: lietuvių liaudies šokio, modernaus šokio ir muzikos.