Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Mažeikių choreografijos mokykloje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal paslaugų sutartį vykdo Raimonda Šeputytė, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, prašome rašyti elektroninio pašto adresu: dap@dspaslaugos.lt

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA