Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Informacijos apie pažeidimus Mažeikių choreografijos mokykloje vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Mažeikių choreografijos mokykloje (toliau – mokykla) apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo mokykloje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Mokykloje paskirtas kompetentingas subjektas – Mokyklos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo, Eglė Vitkauskienė, tel. +370-443-73468

 Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. Per mokyklos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:
  * tiesiogiai atvykęs į mokyklą, adresu
  Draugystės g. 32, 12 kabinetą, Mažeikiai
  * atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu:
  info@mazeikiuchm.lt
 1. Kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai
 2. Viešai

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. 

Tapti pranešėju neatskleidžiant savo tapatybės negalima, pranešime asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis.

Mokykloje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su mokykla sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turinčiam asmeniui, akcininkui ar asmeniui, priklausančiam įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuriam fiziniam asmeniui, dirbančiam prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 str. 2 d.  informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

8) pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

9) kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

10) pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

11) kitų pažeidimų.

Pranešimas apie pažeidimą turi būti pateikiamas užpildant pranešimo apie pažeidimo forma

Nesilaikant pranešimo formos reikalavimo, pranešime privaloma nurodyti, kad pranešimas  teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir nurodyti:

 1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
 2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu.

 Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

 Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą nebūtina, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:

 1. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
 2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 3. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateiktas pranešimas apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas.

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS