Veiklos sritys

Moksleiviams siūlome šias programas:

NU ankstyvasis meninis ugdymas

Suteikia galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus ir prigimties menines galias.

FŠPU pradinis meninis ugdymas

Programos tikslas: padėti vaikams įgyti šokio žinių, ugdyti šokio gebėjimus, plėtoti šokio ir bendrąsias kompetencijas.

Programos uždaviniai:

 • plėtoti psichofizines galias
 • ugdyti kūrybiškumą
 • plėtoti sceninę patirtį

Programos branduolys:

 • klasikinis šokis
 • sceninis šokis – lietuvių liaudies, modernus, folklorinis ir pramoginis
 • sceninio šokio ansamblis
 • pasirenkamieji dalykai – muzikavimas pasirinktu instrumentu, vaidybos pradmenų ugdymas

FŠPU pagrindinis meninis ugdymas

Programos tikslas: plėtoti mokinių šokio gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas, įgytas pradinio šokio formalųjį švietimą papildančioje programoje

Programos uždaviniai:

 • ugdyti ir plėtoti kūrybiškumą
 • plėtoti sceninę patirtį
 • sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius ir gebėjimus atitinkančius pasirenkamuosius dalykus

Programos branduolys:

 • klasikinis šokis
 • sceninis šokis – lietuvių liaudies, modernus, pasaulio tautų (charakterinis), istorinis ir pramoginis
 • sceninio šokio ansamblis
 • pasirenkamieji dalykai – muzikavimas pasirinktu instrumentu, vaidybos pradmenų ugdymas

NU išplėstinis - kryptingas meninis ugdymas

Šio ugdymo programa skirta gabiausiems moksleiviams, atsižvelgiant į jų pageidavimus.

Gilesnis ir platesnis vienos meninės veiklos srities ugdymas, siekiant geresnių meninės veiklos gebėjimų.

Tai mokomasis kolektyvas, ansamblis, koncertinė programa, integruotas meninis ar kūrybinis projektas.

Programų turinys

Klasikinis šokis

Tai klasikinio šokio abėcėlė: kojų verstumo vystymas, teisingas kūno pastatymas, lengvas šuolis, gracija, judesių koordinacijos ugdymas. Šis šokis atveria mokiniui kelią į kūno judesių grožį, jutimų pasaulį, kuria prielaidas asmens saviraiškai ir kūrybiškumui. Čia labai svarbus šokio ir muzikos ryšys. Klasikinio šokio technikos dalyko pamokos vyksta grupinio mokymosi forma. Grupė, jei joje daugiau nei 12 vaikų, skaidoma į pogrupius.

Lietuvių liaudies šokis

Tai lietuvių sceninio šokio žingsniai, pagrindinės rankų padėtys, susikabinimai ir figūros šokyje. Šis šokis pažadina ir išsamiai studijuoja sceninį šokį ir muziką kaip kultūros reiškinį, išmoko suvokti ir puoselėti lietuvių sceninio šokio autorių kūrybinį palikimą.

Folklorinis šokis

Jis supažindina su lietuvių liaudies kalendoriniais, darbo, šeimos gyvenimo papročiais bei su jais susijusiais folkloriniais šokiais, rateliais, lietuvių tautiniais kostiumais. Tauta – tai žmogus: ji gimsta, auga ir bręsta. Reikia dėti daug pastangų, kad neprarastume tautos vertybių, išsivysčiusių ilgų šimtmečių eigoje. Todėl ši disciplina yra tarytum vadovėlis, iš kurio jaunosios kartos lietuvaičiai gali mokytis „būti lietuviais“. Pedagogas ir rašytojas Matas Grigonis yra pasakęs: „Kai jaunuomenė išmoks žaidimų, mokės linksmai ir padoriai leisti laiką, tada geriau galės tarpti ir blaivybė“.

Pasaulio tautų-charakterinis šokis

Jis supažindina moksleivius su įvairių pasaulio tautų liaudies choreografija ir muzika, plėtoja komunikabilumą, intelektą ir įgūdžius, lavina estetinį skonį, kultūrinę savimonę. Ši disciplina vysto artistiškumą. Studijuojant kitos tautos judesius, moksleiviai supažindinami su tai tautai būdingais bruožais, muzika, kostiumais, geografija.

Pramoginis šokis

Jis plėtoja mokinių pasaulėžiūrą, padeda suprasti šokį kaip istorinio-kultūrinio laikotarpio dalį, skatina domėjimąsi kultūrinio gyvenimo naujovėmis. Pramoginiai šokiai – gyva tradicija visame pasaulyje. Jie tarsi visuomenės bendravimo forma. Šių pamokų metu siekiama supažindinti šokėjus su klasikinių ir Lotynų Amerikos pramoginių šokių pagrindinėmis figūromis, jų junginiais, šokių charakteriu, ritmine interpretacija, trumpa istorija, šokių taisyklėmis.

Istorinis šokis

Jis padeda suvokti kiekvienos epochos kultūros ypatumus, supažindina su to laikmečio istoriniais įvykiais, muzika, daile, etiketo reikalavimais bei kostiumo raida. Ši disciplina plečia mokinių pasaulėžiūrą, lavina jų artistiškumą, pagarbų bendravimą poroje, grakštumą, vaizduotę.

Modernus šokis

Jis plėtoja moksleivių pasaulėžiūrą, skatina domėjimąsi šiandienos populiariomis choreografijos naujovėmis.

Muzikavimas pasirinktu instrumentu

Apima pradinį instrumento, muzikavimo technikos pažinimą, padeda plėtoti muzikos suvokimą, muzikos saviraiškos galimybes. Mokiniai mokosi groti pasirinktu instrumentu: pianinu, saksofonu, akordeonu, smuiku, fleita bei klarnetu.

Sceninio šokio ansamblis

Tai koncertinės praktikos užsiėmimas. Jis suteikia galimybę kiekvienam moksleiviui atsiskleisti savo kūno raiškos ir šokio kūryboje, plėtoti mokinių ansamblio šokio patirtį, ansamblinio atlikimo gebėjimus taip tobulinant studijų „Kauškutis“ ir „Niuansas“ meninę brandą.