Tvarkos ir aprašai

Vidaus tvarkos taisyklės

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Tvarkos

NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠBRAUKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS NEFORMALAUS UGDYMO BAIGIMO, PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ IR PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR MOKINIŲ LYDĖJIMO Į RENGINIUS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA PRIEDO PAKEITIMAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

NUOTOLINIO DARBO MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

TARNYBINIO MOBILIOJO TELEFONO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS ASMENINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO DARBO TIKSLAIS TAISYKLĖS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ IR PASIEKIMŲ IR JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DURŲ RAKINIMO IR SIGNALIZACIJOS ĮJUNGIMO-IŠJUNGIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUSTATYMO IR NUŠALINIMO NUO DARBO TVARKA

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOJE POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

INCIDENTŲ DARBE APLINKYBIŲ IR PRIEŽASČIŲ TYRIMO BEI JŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEBLAIVUMO DARBE KELIAMOS RIZIKOS IR SU JA SUSIJUSIŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE (AVARIJŲ) PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS VALYTOJŲ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ IR VALOMŲ PLOTŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMAS

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS ĮSAKYMAS